‘½ÉÀåÀÌ ÅÍÁú µíÇØ’

‘½ÉÀåÀÌ ÅÍÁú µíÇØ’
(ÄíÀ̾ƹÙ=¿¬ÇÕ´º½º) ÀÌÁöÀº ±âÀÚ = 2014 ºê¶óÁú ¿ùµåÄÅ Á¶º°¸®±× HÁ¶ 1Â÷Àü Çѱ¹°ú ·¯½Ã¾ÆÀÇ °æ±â°¡ ¿­¸° 18ÀÏ ¿ÀÀü(Çѱ¹½Ã°£) ºê¶óÁú ÄíÀ̾ƹ٠ÆÇŸ³ª¿ì °æ±âÀå¿¡¼­ ÈĹÝÀü À̱ÙÈ£°¡ ¼±Á¦°ñÀ» ³ÖÀº ÈÄ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2014.6.18
jieunlee@yna.co.kr/2014-06-18 10:54:22/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *